C.K. ProduktionMere end 35 års erfaringindenfor sprøjtestøbning

VARER OG YDELSER LEVERET AF C.K. PRODUKTION

1. Gyldighed

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer, varer og ydelser fra C.K. Produktion i det følgende kaldet CK, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Tilbud

Tilbud er, medmindre andet er angivet, gyldig i 3 mdr. og altid med forbehold for mellemsalg. Angivne priser med forbehold for evt. regne- eller skrivefejl.

 

3. Ordrer/ordrebekræftelser

Ordrer er først forpligtende for C.K. Produktion efter, at CK har givet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse.

Alle ordrer leveres til bekræftet pris, dog for rammeordrers vedkommende, som måtte strække sig over mere end 3 mdr., tages forbehold for ændringer i leverandørpriser, kursændringer og andre udenfor CK's kontrol forekommende forhold.

 

4. Forsendelses- og leveringsbetingelser

Alle ordrer leveres ab fabrik og ekskl. særlig emballering, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Den bekræftede leveringsdato betragtes altid som afsendelsesdato fra CK, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Alle bekræftede leveringstider er afgivet efter bedste overbevisning. CK påtager sig ingen erstatning for evt. forsinkelser eller følger heraf, ej heller giver dette køber ret til at ophæve købet uden CK's accept.

Ligeledes yder CK ingen former for erstatning ved evt. fejlmærkning/fejlleverancer, udover omlevering af varerne til oprindelig adresse. Dette inkl. betaling for fragt på samme vilkår som originalforsendelsen.

 

5. Betalingsbetingelser

Fremgår af ordrebekræftelse og/eller faktura. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af evt. reklamation eller andre evt. modkrav, uden at dette er skriftlig accepteret af CK. Ved betaling efter forfald debiteres køber renter i henhold til den til enhver tid, af CK fastsatte rentesats.

 

6. Returnering

Varer kan aldrig returneres, uden at dette forinden er skriftligt aftalt og vil i modsat fald altid være for kundens fulde regning og risiko.

CK vil ligeledes nægte modtagelse af ufranko returforsendelse uden forudgående aftale.

Enhver aftalt returnering skal ske på en måde, så yderligere skade ved returnering, undgås.

 

7. Reklamation

Evt. reklamation skal meddeles CK hurtigst muligt, så evt. fejl kan afhjælpes omgående, således kan der ikke reklameres over varer som ”opsamles over tid” og returneres mixede/løst pakket. CK vil altid behandle enhver evt. reklamation hurtigt og seriøst med rapport til kunde over tiltag for at eliminere gentagelser.

For anerkendelser af reklamationer/erstatnings- leverance/kreditnota, skal følgende være opfyldt:

 

  • For evt. transportskade reklameres inden 8 dage, dette med kopi af fragtbrev med påtegnet anmærkning og befragters underskrift.
  • For leverancer med fejl under 1%, kan ikke reklameres.
  • Varerne må ikke have været udsat for nogen former for montage eller bearbejdning.
  • Reklamation senere end 6 mdr. efter levering, betragtes som ”forældede”.
  • Varer som aftales returneret for inspektion evt. sortering eller rebearbejdning, er kunde pligtig at returnere i originalemballage.

 

CK’s største indsats og målsætning er:

At ingen reklamationer er nødvendige.

 

8. Ejendomsforbehold

Leverede varer forbliver, indtil fuld betaling af renter og øvrige omkostninger medregnet, CK's ejendom.

Værktøjer, støbeforme, produktionsudstyr, vil ikke kunne udleveres, uanset de er betalte, såfremt der er skyldige beløb for varer/ydelser i øvrigt.

 

9. Produktansvar

For skade på personer eller ting, der er følge af fejl ved leverede produkter, hæfter CK udelukkende i det omfang ansvaret kan pålægges CK. Dog fraskriver CK sig ethvert erstatningsansvar for tidstab, driftstab, avancestab eller lignende indirekte tab. CK kan ligeledes aldrig ifalde erstatningsansvar for fejl, som følge af dårlig konstruktion eller montage, hvor dette er udført af køber, eller skade opstået som følge af forkert eller skødesløs brug/anvendelse, evt. som følge af mangelfuld brugsvejledning udarbejdet af køber.

 

10. Retssager og tvister

Løses efter Dansk ret og med værneting i den retskreds i Danmark, hvor CK til enhver tid har sit værneting. Retten i Grindsted.

 

Billund, den 1. januar 2008